W naszej drużynie raz na miesiąc odbywają się komisje stopni  prowadzone przez HO Macieja Kupniewskiego. Wszystkie sprawy związane ze stopniami  można załatwiać z nim. Aby otworzyć, zweryfikować lub zamknąć stopień należy umówić się telefonicznie lub poprzez zastępowego.

HO Tomasz Wysocki tel: 739020897

Warto też zapoznać się z ideałami stopni harcerskich:

Młodzik
– zdobywany w wieku 11-13 lat,
– otwierany niezwłocznie po zakończeniu próby na harcerza (nie trwającej dłużej niż 3 miesiące od
przyjścia harcerza na pierwszą zbiórkę),
– czas trwania próby: 3 – 4 miesiące.
Idea stopnia
Wiem, co to znaczy być harcerzem. Znam Prawo Harcerskie. Jestem gotowy złożyć Przyrzeczenie
Harcerskie. Jestem samodzielny i gotowy do służby. Pomagam innym. Odróżniam dobro i zło.
Postępuję zgodnie z wskazaniami wiary chrześcijańskiej. Poprzez dobre uczynki staję się coraz lepszy.
Jestem dobrym synem, kolegą i uczniem.

Wywiadowca
– zdobywany w wieku 12-14 lat,
– czas trwania próby: 3 – 6 miesięcy.
Idea stopnia
Rozumiem Prawo Harcerskie i zgodnie z nim postępuję w życiu codziennym. Systematycznie
uczestniczę w praktykach religijnych Kościoła. Staram się być dobrym harcerzem. Jestem samodzielny.
Potrafię zadbać o siebie. Aktywie i odpowiedzialnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny. Można na
mnie polegać w trudnych sytuacjach. Doskonalę się w technikach harcerskich. Jako syn, brat, wnuk
jestem gotowy do poświęceń na rzecz rodziny. Pamiętam o swoich obowiązkach i właściwie je
wypełniam. Staram się być przykładem dla swoich rówieśników. Harcerzem jestem nie tylko wtedy,
kiedy mam na sobie mundur. Jestem gotów na każde wezwanie do służby.

Ćwik
– zdobywany w wieku 13-16 lat,
– czas trwania próby: 6 – 10 miesięcy.
Idea stopnia
Utożsamiam się z systemem wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Jestem
mistrzem w technikach harcerskich. Nie załamują mnie trudności. Daje sobie radę w każdej sytuacji.
Jestem godny zaufania. Odpowiedzialnie wywiązuję się z przyjętych na siebie obowiązków. Potrafię
kierować i zgodnie pracować w zespole. Jestem gotowy do podjęcia świadomej służby społecznej.
Osiągam widoczne efekty w pracy nad sobą. Uczestniczę w życiu Kościoła i żyję życiem
sakramentalnym. Daję dobry przykład młodszym harcerzom w codziennym życiu, kierując się służbą
Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Jestem odpowiedzialny za rodzinę, drużynę, grupę kolegów, do których
należę. Zachowuję godną postawę wobec dziewcząt.

Harcerz Orli
Idea:
Wkraczam w dorosłe życie, samodzielnie określam i kształtuję swój światopogląd. Odczytuję swoje
powołanie, świadomie określam swoją drogę życiową. Jestem odpowiedzialny, można na mnie
polegać. Pogłębiając wiarę zaczynam świadczyć o niej poza harcerstwem. Moje życie budowane jest
na chrześcijańskim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodzeństwa, rodziców, staram się być
przykładem dla moich rówieśników. Angażuję się w życie społeczne. Wkraczam na drogę rozwoju
wędrowniczego, instruktorskiego, bądź harcerstwa starszego. Systematycznie pełnię służbę bliźniemu.
Świadomie kształtuję swoje relacje z otoczeniem, pełen pogody ducha rozwiązuję pojawiające się
problemy.
Komentarz:
Próba polega na ułożeniu od 6 do 10 zadań, których zrealizowanie pozwoli na osiągnięcie ideału
opisanego w stopniu, zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz wypełnienia służby
potrzebującym. Przynajmniej trzy zadania winny zakończyć się trwałym śladem. Próbę układa harcerz
wraz z opiekunem na podstawie poniższych punktów i zatwierdza ją przed odpowiednią Kapitułą,
która może wnieść korekty.

Harcerz Rzeczypospolitej
SYLWETKA STOPNIA HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ
Wstęp
Zdobycie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej wieńczy drogę wychowania harcerza ZHR-u i jest
dowodem dojrzałości, czyli przygotowania do dorosłego życia i chęci realizowania etosu harcerskiego
oraz ma służyć nieustannemu dalszemu rozwojowi. W przedstawionej tu sylwetce Harcerza
Rzeczypospolitej zamieszczono rozszerzony opis wartości zawartych w Prawie Harcerskim
i harcerskim systemie wychowawczym. Sylwetka ta pokazuje ideał harcerza ZHR, wynik do jakiego
dążymy w wychowaniu harcerskim i całym naszym życiu.
Sylwetka
Jest autorytetem harcerskim i wzorem dla innych. Daje przykład postawy harcerskiej. Jego życie we
wszystkich przejawach jest realizacją chrześcijańskiego systemu wartości oraz Przyrzeczenia i Prawa
Harcerskiego, wynikających z Dekalogu. Cechuje go dojrzała wiara, ukształtowany charakter, życie
uczuciowe oraz intelektualne. Stale nad nimi pracuje. Jest optymistą, wierzy w swoje siły i pomoc
Boga. Jest przewodnikiem życia swojego i innych. Rozpoznaje swe powołanie i swoje miejsce w życiu
oraz społeczeństwie. Buduje swą przyszłość, ma sprecyzowane plany zawodowe i podnosi swe
kwalifikacje. Jest wzorem syna, członka rodziny, przyjaciela, kapłana, pracownika lub studenta.
Rozumie sens każdej rzeczy, której się podejmuje oraz czyni to rozsądnie i odpowiedzialnie. Inspiruje
i ożywia działalność swojego otoczenia. Potrafi służyć Polsce. Wie, jaki ślad chce pozostawić po sobie.
W postawie harcerskiej widzi sposób na życie. Pracę nad sobą i służbę harcerską realizuje jako
rycerską postać chrześcijaństwa – drogowskaz w działaniu patriotycznym i społecznym. Przez pryzmat
postawy chrześcijanina pełni służbę bliźniemu i Polsce.